สมาคมเช่าซื้อ ยังใช้ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่เปลี่ยนเป็น “ลดต้นลดดอก”

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ชี้แจงข้อเท็จจริง “การใช้ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก” ในการคำนวณดอกเบี้ยแบบใหม่ ยันคิด “ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา” เหมือนเดิม พร้อมระบุ สินเชื่อเช่าซื้อไม่สามารถโปะแบบสินเชื่อบ้าน ยกเว้นกรณีโปะเพื่อปิดบัญชี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ได้มีประกาศชี้แจง เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการคำนวณดอกเบี้ย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565

ด้วยมีการเผยแพร่เกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 ว่าต่อไปจะให้คิดดอกเบี้ยเป็นแบบ อัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริงต่อปี (Effective interest Rate) หรือที่เข้าใจกันว่าเป็นการลดต้นลดดอก จะสามารถประหยัดดอกเบี้ยและสามารถโปะได้เหมือนการผ่อนบ้านนั้น

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยขอเรียนว่า ไม่ได้มีการเปลี่ยนระบบการคำนวณดอกเบี้ยใหม่แต่อย่างไร เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ สมาคมธุรกิจเช่าชื่อไทยขอเรียนว่า

การคิดดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้สินเชื่อเช่าซื้อ การ แบบ flat rate ซึ่งเป็นการลดดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดอายุสัญญา เพื่อให้การคำนวณอัตราการผ่อนชำระให้มีจำนวนเท่ากันทุกงวด โดยมีทั้งดอกเบี้ยและต้นเงินในแต่ละงวด แต่ในการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากรนั้น ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ฉบับปรับปรุง 2559) เรื่องสัญญาเช่า

โดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย กำหนดให้การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของสัญญาเช่าซื้อต้องคำนวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติตามปกติที่สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเช่าซื้อจะต้องแปลงจาก flat rate มาคำนวณ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) เพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยรายเดือน

กล่าวคือค่างวดที่ชำระมาจะนำไปหักดอกเบี้ยก่อน ที่เหลือจะหักเป็นต้นเงิน ซึ่งงวดนั้น ๆ จะมีดอกเบี้ยมากว่าต้นเงิน และงวดท้าย ๆ จะมีต้นเงินมากกว่าดอกเบี้ย เมื่อชำระครบ ต้นเงินก็จะถูกหักชำระครบด้วยเช่นเดียวกับการผ่อนบ้าน

ฉะนั้นการที่ สคบ.ประกาศให้ระบุการคิดดอกเบี้ยและการจัดทำตารางแนบท้าย โดยให้ระบุการคิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) นั้น ก็เพื่อให้ทราบว่าการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate (แบบคงที่ตลอดอายุสัญญา) นั้น เมื่อนำมา คำนวณแบบที่แท้จริงต่อปี (Effective interest Rate) หรือที่เรียกกันว่า แบบลดต้นลดดอกนั้น ในทางปฏิบัติตามบัญชี นั้นอยู่ในอัตราเท่าใด เพื่อที่ประชาชนจะได้ทราบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และใช้ในการตัดสินใจในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินนั้น ๆ ต่อไป

 

ประการที่สอง เรื่องการโปะหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ โดยเมื่อผู้เช่าซื้อ หากมีเงินคงเหลือในบางช่วงเวลา สามารถมาโปะเพื่อสมภาระหนี้เหมือนสินเชื่อบ้านได้หรือไม่นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดชัดในประกาศ ฉบับใหม่นี้ ยังคงให้มีการผ่อนชำระและนับเวลาตามจำนวนงวด ผู้เช่าซื้อคงไม่สามารถมาโปะเหมือนสินเชื่อบ้านได้ ซึ่งการโปะหนี้สินเชื่อเช่าซื้อนั้น จะโปะได้กรณีเดียวคือโปะเพื่อปิดบัญชี โดยการชำระเงินคราวเดียวเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น

ดังนั้น การคิดดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อและแนวปฏิบัติการชำระหนี้เช่าซื้อรายงวด ตามประกาศ สคบ.ฉบับใหม่ ปี 2565 จึงไม่ได้แตกต่างกับประกาศ สคบ.ฉบับที่ผ่านมา