บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้ประสบภัย

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

อุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทุกคน โดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิขอรับค่าสินไหมได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ

และเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมให้แก่ผู้ประสบภัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้เพิ่มการให้บริการด้านสินไหมทดแทน ด้วยการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีผู้ประสบภัย

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถหรือทายาทของผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิตที่มีความประสงค์จะรับค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีนั้น

ผู้ประสบภัยต้องแสดงความประสงค์ โดยแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ และแสดงสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของบัญชี หรือภาพหลักฐานจาก Mobile Banking Application และต้องลงนามในเอกสารประกอบการจ่ายครบถ้วน

เมื่อทางบริษัทได้รับเอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทภายใน 7 วัน โดยจะส่ง SMS แจ้งวันที่โอนเงินให้ผู้ประสบภัยจากรถทราบล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน

ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสอบถามการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.rvp.co.th

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business